تعداد مقالات: 426
101. مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

دوره 9، 34-35، تابستان 1386، صفحه 29-58

سید محمد موسوی بجنوردی؛ زهرا حق محمدی فرد


102. بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1385، صفحه 41-62

جمشید جعفرپور؛ لیلی حسین زاده


104. زمینه‌های تاریخی تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 8، شماره 30، بهار 1385، صفحه 41-69

محسن بهشتی سرشت


106. قاعدة فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1384، صفحه 19-50

سید محمد موسوی بجنوردی


107. بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 26، بهار 1383، صفحه 19-44

سید عبدالحسین حجت‌زاده


108. غرب و مبانی فکری آن در اندیشة امام خمینی

دوره 6، شماره 25، زمستان 1383، صفحه 15-42

محمد حسین جمشیدی


109. عقل و خرد و ابعاد آن از زاویة نگاه امام علی(ع)

دوره 6، 24-23، پاییز 1382، صفحه 25-54

اسدالله بیات


115. تنظیم خانواده یا تحدید نسل (قسمت دوم)

دوره 4، شماره 17، زمستان 1380، صفحه 31-56

سید حسن خمینی


116. قاعدۀ تسامح در رو ش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، بهار 1397، صفحه 15-31

عباسعلی روحانی؛ زهره خانی


119. نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسلامی»

دوره 20، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 27-53

محمد جواد اسماعیلی؛ احمدرضا یزدانی مقدم


120. بررسی إجزاء در علم اصول با نگاهی به نظریات امام خمینی(س) و سید حسن بجنوردی

دوره 21، شماره 82، بهار 1398، صفحه 21-39

سید علی پور منوچهری؛ محمدرضا فارسیان


121. وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 39-52

محمودرضا اسفندیار؛ علی اصغر ترکاشوند


123. بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 41-62

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ زهرا یوسفی


124. بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 47-74

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ معصومه محمدخانی