نویسنده = سیدمحمد موسوی بجنوردی
تعداد مقالات: 10
2. خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 15-34

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ عالیه عمرانزاده


3. بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 47-74

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ معصومه محمدخانی


4. بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 41-62

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ زهرا یوسفی


5. نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 70، بهار 1395، صفحه 27-46

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


6. نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 1-23

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


7. بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 42، بهار 1388، صفحه 21-46

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ فروزان علایی‌نوین فروزان علایی‌نوین فروزان علایی‌نوین


8. مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 40، پاییز 1387، صفحه 49-62

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ نرجس فیروز آبادی


9. تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 1-18

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ ابوالفضل احمدزاده


10. تأثیر توبه برسقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی

دوره 9، شماره 37، زمستان 1386، صفحه 1-24

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ مریم سلطانیان