نویسنده = علی بهرامی نزاد
تعداد مقالات: 3
1. حجیت مرسلات محمد بن ابی عمیر با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 1-16

علی بهرامی نزاد؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی


3. حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 73-96

علی بهرامی نژاد؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی