نویسنده = سید مصطفی موسوی بجنوردی
حجیت مرسلات محمد بن ابی عمیر با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 80، آذر 1397، صفحه 1-16

علی بهرامی نزاد؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی


حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، اسفند 1394، صفحه 73-96

علی بهرامی نژاد؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی