نویسنده = سید مصطفی موسوی بجنوردی
تعداد مقالات: 5
1. چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 88، پاییز 1399، صفحه 39-61

10.22034/matin.2020.128732

عباس سماواتی؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی


2. حجیت مرسلات محمد بن ابی عمیر با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 1-16

علی بهرامی نزاد؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی


4. حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 73-96

علی بهرامی نژاد؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی