نویسنده = فاطمه طباطبایی
تعداد مقالات: 5
2. توحید شهودی از منظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 103-124

فاطمه طباطبایی؛ مرضیه شریعتی


3. بینش حکمی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا


4. بررسی مفهوم فقر در آرای عرفانی امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 91-102

فاطمه طباطبایی؛ فیروزه صادق زاده دربان


5. تبیین نظریه سطوح معنایی آیات قرآن از منظر امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 41، زمستان 1387، صفحه 95-109

فاطمه طباطبایی؛ مرضیه شریعتی