نویسنده = یحیی فوزی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن

دوره 22، شماره 88، پاییز 1399، صفحه 81-103

10.22034/matin.2021.126888

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ سید صدرالدین موسوی جشنی؛ عباس کشاورز شکری


12. هویت‌ جمعی‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌

دوره 5، شماره 19، تابستان 1380، صفحه 61-96

یحیی فوزی