نویسنده = سیدمحمد موسوی بجنوردی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 82، بهار 1398، صفحه 1-19

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ عطیه مقدم فر؛ اصغر عربیان


2. تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 1-26

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ طاهره محمدعلی میرزایی


3. جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 1-20

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ ابوالفضل قهاری


4. بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 76، پاییز 1396، صفحه 1-20

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ بتول مهرگان صومعه سرایی


5. رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 73-97

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیدعلی سیدموسوی