نویسنده = سید محمد موسوی بجنوردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی و حقوقی حق تألیف با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 41، زمستان 1387، صفحه 21-38

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید عباس حسینی نیک


2. معاملة اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 38، بهار 1387، صفحه 37-59

سید محمد موسوی بجنوردی؛ هاجر کاظمی افشار


3. بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1386، صفحه 21-35

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید حسن خمینی