نویسنده = محمد منصورنژاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی نفس انسان از دیدگاه امام خمینی و غزالی

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 77-92

محمد منصورنژاد