کلیدواژه‌ها = حکومت اسلامی
بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، خرداد 1397، صفحه 1-14

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محدثه مقدم فر


قاعدۀ تسامح در رو ش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، خرداد 1397، صفحه 15-31

عباسعلی روحانی؛ زهره خانی


ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 73، اسفند 1395، صفحه 1-14

محمد جواد ارسطا؛ حسین شیخ الملوک