کلیدواژه‌ها = حکم
دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 89، اسفند 1399، صفحه 25-54

10.22034/matin.2021.131732

عبدالعلی توجهی؛ زهرا سمیعی زفرقندی


تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 87، شهریور 1399، صفحه 89-114

10.22034/matin.2020.126893

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا حمیدی سوها


بررسی فقهی حقوقی پیامد‌های نظریۀ خطابات قانونیه در معاملات

دوره 21، شماره 85، دی 1398، صفحه 37-55

محمد علی راغبی؛ امین صدوقی


بررسی تطبیقی خطابات شرعی از دیدگاه مشهور و امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 74، خرداد 1396، صفحه 81-100

عبدالرضا فرهادیان


تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 44، آذر 1388، صفحه 27-46

سید حسن خمینی؛ افتخار دانشپور