کلیدواژه‌ها = امضاء
1. عرف و بناهای عقلایی در مکتب فقهی امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 93-110

سید عبدالواحد موسوی