تعداد مقالات: 439
1. بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 1-20

حمید‌رضا آدابی؛ امین گلریز


2. «قبح نقض غرض» باتأکید بر نظر امام خمینی(س) در بحث حیله‌های فرار از ربا

دوره 18، شماره 70، بهار 1395، صفحه 1-25

حمید انصاری؛ سیدحامد حسین هاشمی


4. بررسی دیدگاه امام خمینی(س) پیرامون منشأ حجّیّت قطع

دوره 18، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 1-17

سید محمد رضا امام؛ عبدالله جوان


5. ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 1-14

محمد جواد ارسطا؛ حسین شیخ الملوک


9. جامعیت قرآن از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 1-22

فیض اله اکبری دستک


10. امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی‌ (س)

دوره 17، شماره 66، بهار 1394، صفحه 1-26

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


11. بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 76، پاییز 1396، صفحه 1-20

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ بتول مهرگان صومعه سرایی


12. بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 1-22

محمد ابراهیمی ورکیانی؛ مریم شاپوری


14. قرآن در اندیشة قرآنی امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 62، بهار 1393، صفحه 1-19

سید عطاء اله افتخاری


15. حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 61، زمستان 1392، صفحه 1-24

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محمد مهریزی ثانی


16. ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 1-31

سید محمد موسوی بجنوردی؛ فائزه مقتدایی


17. بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 1-18

سید محمد موسوی بجنوردی؛ زهرا عمارتی


18. مفهوم «کالای معیوب» در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 1-24

سید محمد موسوی بجنوردی؛ رضا احمدی


19. تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 1-14

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم حسینی آهق


20. بررسی «صبر» از دیدگاه امام خمینی

دوره 14، شماره 54، بهار 1391، صفحه 1-17

علی اکبر افراسیاب پور


22. چالشِ ثبات و جهان شمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

دوره 15، شماره 60، پاییز 1392، صفحه 1-28

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده


23. بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س

دوره 12، شماره 48، پاییز 1389، صفحه 1-16

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ شهرام اصغری


24. بررسی تحلیلی- انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 1-12

سید محمد موسوی بجنوردی؛ شیما تقی زاده


25. فلسفه و هنجارهای کارکردی رسانه‌های جمعی در اندیشه امام خمینی(س

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 1-26

ناصر باهنر؛ محمدرضا روحانی