بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

: این پژوهش به چگونگی تأثیرگذاری و پیامدهای اندیشه امام خمینی در اندونزی به‌خصوص شیعیان آن کشور پرداخته است و به این سؤالات پاسخ می‌دهد که اندیشه امام خمینی چگونه در اندونزی اشاعه یافت؟ حاملان اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه افراد و گروه‌هایی بودند؟ پیامدهای اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه بوده است و موجب تقویت چه قرائتی از اسلام گردیده است؟ روش این پژوهش کیفی و اسنادی با استفاده از متون استخراج‌شده از مصاحبه با جمعی از فعالان فکری و سیاسی در اندونزی و همچنین منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های این پژوهش حاکی است که اندیشه امام خمینی از طریق حاملانی شامل افراد (اساتید و روشنفکران) و نهادها (رسمی- سیاسی، فرهنگی و مذهبی و تشکل‌های دانشجویی و...) در اندونزی اشاعه یافت، پیامدهای اندیشه امام خمینی مبتنی بر تغییر نگرش مردم به اسلام؛ جامعیت اسلام، تقویت بنیه استکبارستیزی، حمایت از مسئله فلسطین، تقریب گرایی بین جریان‌های اسلامی، شکل‌گیری هویت شیعه در اندونزی بر پایه تعامل سازنده با دولت و فعالیت در چهارچوب قانون اساسی بوده است و موجب تقویت اسلام اعتدالی در این کشور شده است.

کلیدواژه‌ها


-         آرنولد، سیرتوماس. (1390) تاریخ گسترش اسلام، ترجمه ابوالفضل عزتی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         اسپوزیتو، جان. (1388) انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیرشانه‌چی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز.
-         جردن، تری و راونتری لستر. (1380) مقدمهای بر جغرافیای فرهنگی، ترجمه سیمین تولایی و محمد سلیمانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.
-         حسینی جبلی، سید میر صالح. (1390) جنبش های اسلامی در اندونزی، قم: انتشارات بوستان کتاب.
-         حسینی کوهساری، سید مفید و شهاب علی زین‌الدین. (1397) مراکز آموزشی دینی شیعه در اندونزی و نقش آن در گسترش علوم اسلامی، قم: مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی.
-         حشمت‌زاده، محمدباقر. (1395) تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-         درخشه، جلال. (زمستان 1389) «پژوهشی درباره شیعیان اندونزی»، فصلنامه شیعهشناسی، قم، شماره 32، صص218-183.
-         راجرز، اورت و فلوید شومیگر. (1369) رسانش نوآوریها: رهیافتی میان فرهنگی، ترجمه عزت‌الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
-         ربانی، محمد علی. (1393) فرهنگ و مذهب در اندونزی با تأکید برموضوع شیعیان، تهران: انتشارات پردیس قلم.
-         زین، محمد طالب. (۱۴۳۷ ق) الشیعه الامامیه فی اندونسیه و مجاهدت اهل سنت، عربستان سعودی، ریاض: مرکز نشر جامعه المدینه.
-         شکوئی، حسین. (1378) اندیشههای نو در فلسفه جغرافیا، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
-         فوزی، یحیی و سید عباس هاشمی. (1394) جنبشهای اسلام گرای معاصر: بررسی منطقهای، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
-         گلی‌زواره، غلامحسین. (1372) جغرافیای جهان اسلام، آشنایی با کشورهای اسلامی و قلمرو اقلیتهای مسلمان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
-         مارکینوسکی، کریستوف. (بهار 1388) «جلوه‌های اسلام شیعی در جنوب شرق آسیا (اول): تایلند و اندونزی»، فصلنامه پژوهشهای منطقهای، قم: جامعه المصطفی، شماره 1.
-         مجموعه نویسندگان. (1392) کتاب اندونزی، قم: جامعه المصطفی. (اسم کتاب درست است؟)
-         مدنی، جلال‌الدین. (1385) تبلور اسلام در مقابل ابرقدرتها؛ غیر متعهدها از باندونگ تا هاواتا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-        وب سایت رسمی سازمان اهل‌بیت اندونزی
http://islamalternatif. Net /iph/ content /view /72/32/
 
-  Ghoshal, DS. Bartlett C. (1988) “Creation, Adoption and Diffusion of Innovations by Subsidiaries of Multinational Corporations”. The Journal of International Business Studies, 19 (3): 372
- Latief, Hilman. (i2008) The identty of shia sympat thizers in conetemporrzry indonesia, jakarta, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Indonesia, December, journal Islam in Indonesia.
- Rogers, Everett M. (1983) Diffusion of Innovations, New York, Free Press of Glencoe. ISBN 9780029266502.
- Tamura, R &Baier, L, S & Dwyer, P, G. (1986) How important are Capital And tatal Factor Productivity For economic growth? Economic Inquiry, oxford, Vol, 44, iss,10,p23-27.
- Zolkifli,z. (2013) The Struggle of the Shiis in Indonesia , Universitris Leiden, Published by ANU E PressThe Australian National University. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/33517