پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ‌‏‏ ‏‏اندیشه‌ها بوده و در دوران معاصر با رشد ‏‏بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از ‌اندیشه‌های اسلامی ‌در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویة مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان،‌ به‌ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می‌دانست انکارناپذیر است، اما عقب‌ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان‌های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت  ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده‌اند. سؤال این است که آیا آرمان‌های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به‌عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به‌صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به‌عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.

کلیدواژه‌ها


    آیینه وند، صادق. (1385) تاریخ سیاسی اسلام، تهران: مرکز فرهنگی علامه طباطبایی.
- اسلون فیدر، شرلی.(1377) بار سنگین زنان شاغل، ترجمه مینا اعظامی، تهران: البرز، چاپ اول.
- امام خمینی، سید روح‌الله.(1385) صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
- امام خمینی، سید روح‌الله. (1392) استفتائات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- بروجردی، لیلی.(خرداد 1377) «حقوق و تکلیف زن و شوهر از دیدگاه امام خمینی»، مجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی، تهران: نشر عروج.
- پزشک زاد، ایرج. (2008) مروری در تاریخ مشروطیت ایران، نشر نهضت مقاومت ملی.
- رید، ایولین.(1380) آزادی زنان، ترجمه افشنگ محمودی، تهران: گل‌آذین، چاپ اول.
- سازمان بهداشت جهانی.(1380) خشونت علیه زنان، ترجمه رفیعی فر و پارسی نیا، تهران: تندیس، چاپ اول.
- سعدی، شیخ مصلح الدین.(1379) بوستان، تهران: ققنوس، چاپ نهم.
- شمس‌الدین، محمدمهدی. (1376) حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران: انتشارات بعثت.
- کریمی، فرشته. (1385) زن در طول تاریخ، شیراز: نوید، چاپ اول.
- میشل، اندره.(1372) جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده، مشهد: نیکا.