بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، همدان، ایران

چکیده

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که  بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می‌گیرد  تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی  نامشروع قلمداد شده است و  برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی  تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی  فقهی حرمت پولشویی  و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


-         نهج البلاغه
-         ابن ابی الحدید، عبد الحمید.(بی تا) شرح نهج‌البلاغه، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.
-         ابن اثیر، مبارک ابن محمد.(بی تا) ‌النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان.
-         ابن منظور، محمدبن مکرم.(1405ق) لسان العرب، بیروت:دار احیاء التراث العربی.
-         احمدی نژاد منفرد، مریم.(1388)«پولشویی و سیستم مالی شامل آثار اقتصادی اجتماعی، فرهنگی»، توسعه صادرات، شماره 78.
-         اسعدی، سید حسن.(1386) جرایم سازمان یافته فراملی، تهران: میزان، چاپ اول.
-         اسماعیلی، اسماعیل.(پاییز 1373) «اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری (ره)»، کاوشی نو در فقه اسلامی(مجله فقه)، شماره اول، سال اول.
-         امام خمینی،سید روح الله. ( 1421) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
-         ـــــــــــــــــــ . (1379) تحریر الوسیله، تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
-         ـــــــــــــــــــ . (الف 1385) المکاسب المحرمه، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
-         ـــــــــــــــــــ . (ب 1385) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
-         ـــــــــــــــــــ . (ج 1385) رساله نجاة العباد، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
-         ـــــــــــــــــــ . (1387) توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم.
-         ـــــــــــــــــــ. . (بی‌تا) استفتائات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-         انصاری، مرتضی.( 1419ق) البیع، قم: مجمع الفکر الاسلامی،چاپ اول.
-         جعفری، محمدتقی.(1385) ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران: چاپخانه حیدری، چاپ اول.
-         حیدری، علیمراد. (تابستان 1383) «جرم انگاری پولشویی»، فقه و حقوق، سال اول.
-         خویی، ابوالقاسم. (1371) مصباح الفقاهه، قم: وجدانی،چاپ سوم.
-         ـــــــــــــــــــ . (1410ق) منهاج الصالحین، قم: مدینة العلم سید الخویی، چاپ بیست و هشتم.
-         ـــــــــــــــــــ . (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسه احیاء الآثار الامام الخوئی.
-         سبحانی، جعفر. (1423ق) تهذیب الاصول، تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم آیت الله العظمی السید روح الله موسوی، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا) التبیان فی تفسیر القرآن، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی.
-         طباطبایی، محمدحسین. (بی تا) المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
-         طبرسی، فضل بن حسن. (1415ق) مجمع‌البیان، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الطبعة الاولی.
-         فاضل مقداد، جمال الدین مقداد.(1422ق) کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق سید محمد القاضی، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی.
-         فیض کاشانی، محسن.( 1416ق) تفسیرالصافی، تحقیق اعلمی،تهران: مکتبة الصدور، چاپ  اول.
-         قرشى، على اکبر.(1371) قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم.
-         قرطبی، محمد.(1405ق) الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دار احیاء‌ التراث العربی.
-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1367) الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: دار الکتاب الاسلامیه، چاپ اول.
-         گرجی، ابوالقاسم.(1383) آیات الاحکام (حقوقی- جزایی)، تهران: نشر میزان.
-         مغربی، نعمان. (1383) دعائم الاسلام، تحقیق آصف  فیضی، قاهره: دارالمعارف.
-         مکارم شیرازی، ناصر.( 1375) پیام امام،  تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول.
-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن.(1419ق) القواعد الفقهیه، تحقیق: مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم: نشر الهادی، چاپ اول.
-         میرمحمد صادقی، حسین.( 1377) حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)، تهران: میزان.
-         نجفی، محمدحسن.(1367) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق: شیخ عباس قوچانی، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، الطبعة التاسعة.