برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیلِ فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می‌دهند. با این حال رشد و گسترشِ روزافزونِ فنون و مهارت‌های برندسازی و آشکارشدنِ اهمیت آن به عنوان مقوله‌ای مرتبط با ذات و ماهیتِ روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزة برندسازی تلاشی را در جهتِ بسطِ دایرة شمولِ نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهة گذشته، چه در عرصة سیاسی و چه در عرصه‌های هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه‌های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویتِ قدرت ملی در عرصة جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می‌رسد مرحلة نهاییِ این روند، برندسازی ایده‌ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل‌کردنِ ایدة صلح پایدار را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمایزگفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم‌ترین و در عین حال مردمی‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوعِ متفاوت‌ِ نگاهش به مقولة سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی‌دادنِ اخلاق با سیاست که به سکه‌ای غیر رایج در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطة عطفی است که در عرصة بین‌المللی می‌تواند با مقولة صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایدة صلح پایدار، می‌تواند با استفاده از فنون برندسازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی تبدیل شود. 

کلیدواژه‌ها


-         احمدی پرویز و سهیلا خدامی. (1391)مدیریت راهبردی برند، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
-         ارسطو. (1381)اخلاق نیکوماخوسی، ترجمة ابوالقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         امام خمینی، سید روح‌الله. (1385) صحیفة امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم.
-         سید رضی. (1414 ق)نهج‌البلاغه، قم: انتشارات هجرت.
-         عمید زنجانی، عباسعلی. (1373) فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر.
-         گاردنر، هوارد. (1393)تغییر ذهن‌ها: هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران، ترجمة سید کمال خرازی، تهران: نشر نی.
-         ماکیاولی، نیکولو. (1388) شهریار، ترجمة داریوش آشوری، انتشارات آگه.
-         میدلتون، سایمون. (1392) ساختن یک نام تجاری در 30 روز، ترجمة سینا قربانلو، تهران: انتشارات مبلغان. 
-         هابز، توماس. (1380) لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
-         هالیس، نایجل. (1392)برند جهانی: چگونگی خلق و توسعة ارزش‌های برند پایدار در بازار جهانی، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
-                Aaker, David. (1991) Managing Brand Equity, The Free Press, New York.
-                Adams, D., Barnett, S. A., Bechtereva, N. P., Carter, B. F., Delgado, J. M. R., Diaz, J. L., et al. (1990) "The Seville statement on violence". American Psychologist, 45 (10).
-                Adolphsen, Manuel. (2009) "Branding in Election Campaigns:Just a Buzzword or a New Quality of Political Communication?", London, London School of Economics and Political Science ("LSE").
-                Arvidsson, Adam. (2006) Brands: Meaning and Value in Media Culture, Routledge.
-                Bond,Carol. (2013) "Sustainable Peace: An Added Dimension to sustainability Practices in the Mining industry", The International Journal of Sustainability Policy and Practice, Vol. 8, Issue. 4, 59-72.
-                Bush, Kenneth (1996) “Beyond Bungee Cord Humanitarianism: Towards a Democratic Agenda for Peacebuilding,” Canadian Journal of Development Studies, Special Issue on Governance, Democracy & Human Rights, 75–92.
-                Morton Deutsch and Peter T. Coleman. (2012) Psychological Components of Sustainable Peace, Springer, New York.
-                Kapferer, J. N. (2008) The New Strategic Brand Management: Creating and sustaining Brand Equity Long Term, Kogan Page, London.
-                Keating, Tom and Andy Knight. (2004) Building Sustainable Peace, United Nation University Press.
-                Keller, Kevin. Lane. (2002) “Branding and Brand Equity”, in Weitz, B.A. and Wensley, R., (ed.), Handbook of Marketing, California, Sage, Thousand Oaks.
-                Keller, Kevin Lane. (2013) Strategic Brand Mangement: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Fourth Edition, Pearson, England.
-                Kylander, Nathalie and Christopher, Stone. (2011) "The Role of Brand in the Nonprofit Sector", The Hause Center for Nonprofit Organizations, Harvard University.
-                Skeat, Walter. (2013) A Concise Etymological Dictionary the English Language, Forgotten Books. 
-                Varadarjan, P, Rajan and Anil Menon. (July 1988) "Cause-Related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy", Journal of Marketing 52.
-                Woods, Richard. (2004) Exploring the emotional territory for brands. Journal of Consumer Behavior, 3(4).