گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم ، ایران

چکیده

در مقاله حاضر در  صدد بیان مؤلفه‌هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت  قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می‌کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند.
صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می‌شود.
امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می‌داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.

کلیدواژه‌ها


-         امام خمینی، سیدروح الله. (1380) آداب الصلوة (آداب نماز)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دهم.

-         ــــــــــــــــــــ . (1382) شرح حدیت جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ هشتم.

-         ــــــــــــــــــــ .  (1385) صحیفة امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم.

-         ــــــــــــــــــــ . (الف 1381) شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ بیست و پنجم.

-         ــــــــــــــــــــ . (ب 1381) تفسیر سورة حمد، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ ششم.

-         حلی، احمد بن محمد. (1375) آیین بندگی و نیایش، قم: بنیاد معارف اسلامی.

-         علامه طباطبایی، محمد حسین. (1374) المیزان، قم: حوزة علمیه

-         غزالی، محمد. (1374)کیمیای سعادت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

-         مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. (1403ق) بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         مصباح، محمدتقی. (1383) اخلاق در قرآن، انتشارات امام خمینی.

-         مصطفوی،حسن. (1380)  التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: نشر کتاب.

-         مطهری، مرتضی. (1382) یادداشت‌ها، تهران: انتشارات صدرا.

-         ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. (1362) تفسیر قرآن، تهران: انتشارات محراب.

-         ــــــــــــــــــــ . (1367) شرح اصول کافی،  مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

-         ــــــــــــــــــــ . (1376) شواهدالربوبیه، تهران: انتشارات سروش.

-         ــــــــــــــــــــ .  (1377) المظاهرالالهیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-         ــــــــــــــــــــ .  (1419ق) الاسفارالاربعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-         نراقی،مهدی. (1377) علم اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات حکمت.