انسان‌شناسی در اندیشه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

انسان‌شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان‌شناسی حوزه‌‌های بسیار گسترده‌ای از علوم را در برمی‌گیرد. لذا باید ریشه‌های علم انسان‌شناسی را در علوم‌انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع، افق‌های جدیدی را دربارة ماهیت انسان گشود. جالب‌ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی دربارة انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است.
در این میان  امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی‌های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت‌های این روش‌ها پرداخته‌اند و علم انسان شناسی وحیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی  و جمعی ضروری می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها


 
-         اردبیلی، سید عبدالغنی. (1381) تقریرات فلسفة امام خمینی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.
-         امام خمینی، سید روح الله. (1385)صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم.
-         ـــــــــــــــــــــ . (1380) آداب الصلوة (آداب نماز)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ دهم.
-         ـــــــــــــــــــــ . (1382) شرح حدیث «جنود عقل و جهل»،تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ هشتم.
-         بیتس، دانیل و فردپلاک. (1375) انسان شناسی فرهنگی، تهران : انتشارات علمی .
-         روح الامینی، محمود. (1377) مبانی انسان‌شناسی (گرد شهر با چراغ)، تهران: عطار.
-         فربد، محمد صادق. (1376) مبانی انسان‌شناسی، تهران: عصر جدید.
 
-      Alan, Barnard. (2000) History and Theory in Anthropology, Publisher, Cambridge University Press, Cambridge, England.
-      Field, Les W. Richard G. Fox. (2007) Anthropology Put to Work, Publisher: Berg. NY
-      Gabriele, Marranci. )2008(The Anthropology of Islam, Publisher. Berg. New York.
Irene, Oh. (2007) The Rights of God: Islam, Human Rights, and Comparative Ethics.  Publisher Georgetown University Press. Washington, DC.
-      Hashemi, Sohail H. (2002) Islamic Political Ethics. Civil Society, Pluralism, and Conflict, Publisher, Princeton University Press, Princeton, NJ.
-      Liobera, Josep R.. (2003) An Invitation to Anthropology: The Structure, Evolution, and Cultural Identity of Human Societies, Publisher Berghahn Books. New York.
-        Mayer, Ann Elizabeth. (1991) Islam and Human Rights: Tradition and Politics, Publisher Westview Press. Boulder, CO. Edition 3rd
-      Sachedina, Abdulaziz. (2009) Islam and the Challenge of Human Rights, Publisher. Oxford University Press. New York.