نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی و دکترای حقوق خانواده،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، تهران

چکیده

: بدیهی است مهم‌ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی‌های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال‌تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی‌ریزی گردد.                             
لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می‌تواند زمینة بهره‌گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.
مقالة حاضر که به روش تحلیلی ـ توصیفی و کتابخانه‌ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه  و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می‌باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه‌های امام خمینی به مناسبت‌های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


-   آموزگار، حبیب اللّه. (1355) مقام زن در آفرینش، تهران: اقبال.

-   آکسفورد، فرهنگ آکسفورد المنتری با زیر نویس فارسی سر واژه‌ها. (1391) با ترجمه سیف غفاری و امیر عباسی، کتاب مرو.

-   اعزازی، شهلا. (1376) جامعه‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات روشنگران و زنان.

-   امام خمینی، سید روح‌الله. (1368) وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم.

-   ـــــــــــــــــــــ .  (1385) صحیفة امام (دورة 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم.

-   امام خمینی، سید روح‌الله. (بی‌تا) استفتائات، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-    تانگ، رزمری. (1387) نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

-   خامنه‌ا‌ی، سید محمد. (1368) مقایسه حقوق بشری و مدنی زن در اسلام و اعلامیه حقوق بشر، تهران: نشر تک.

-  سفیری، خدیجه. (1377) جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران: مؤسسه فرهنگی تبیان.

-    صادقی، مسعود و مصطفی عمارزاده. (بهار 1383) «تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان»، تهران: نشریه پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره 2.

-    صادقین  علی و بابک جهانشاهی. (1386) «توسعه یعنی افزایش توانمندی‌های، روزنامه ایران، شماره 3812 به تاریخ 24/9/1386) صفحه 8 اقتصاد).

-    صدر، حسن. (1327) حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران: بنیان علوم اسلامی.

-    طغرانگار، حسن. (1383) حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-    فنایی اشکوری، محمد. (1377) زن در اندیشه اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

-   کار، مهرانگیز. (1379) زنان در بازار کار ایران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

-   محسنی، منوچهر. (1366) جامعه شناسی شهر تهران، تهران: انتشارات باستان.

-   ــــــــــــــ . (1379) مقدمات جامعه شناسی، تهران: انتشارات دیبا، چاپ هفتم.

-    مرتضوی،‌ سید ضیاء. (1378) امام خمینی و الگوهای دین شناختی در مسائل زنان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

-   مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن و طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور از 1335ـ1383.

-   مسکیه بر، فتنت. (1413ق) حقوق المرأة بین الشرع الاسلامی و الشرعه العالمیة لحقوق الانسان،بیروت: مؤسسة المعارف.

-   مطهری، مرتضی. (1359) حقوق زن در اسلام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

-   مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1375) تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-    مکنون، ثریا. (فروردین 1381) مجله شمیم یاس، پیش شماره 9، عنوان  وضعیت اشتغال زنان.

-   موحدی، بهناز. (1380) زنان توسعه و تعدد نقش‌ها، تهران: مرکز امور مشارکت زنان.

-   مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. (1343) سخنرانی‌ها و گزارش‌های نخستین وضعیت اشتغال زنان سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-   نوروزی،لادن. (1380) تاثیرتحصیلات عالی بر نرخ مشارکت و عرضه  نیروی کار زنان، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، چاپ اول.