پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران

چکیده

دین مبین اسلام، اهداف عالیه‌ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه، شیوه‌هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه‌ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می‌کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می‌شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می‌پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ‌سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می‌توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می‌دهد، با  اقرار می‌توان سهل و آسان کرد.
اهمیت اقرار بدان جهت  است که در کلیة جوامع  بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه،  قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان‌ ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه‌ قضایی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


-         ابن ادریس، محمد بن احمد. (1413ق) السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         ابن براج، عبدالعزیز. (1406ق) المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
-         ابن زهره، حمزة بن علی. (1417ق) غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، قم: مؤسسه امام صادق.
-         ابن فارس، احمد. (1404ق) معجم مقاییس اللغه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
-         امام خمینی، سیدروح الله. (1379) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.
-         امامی، سیدحسن. (1340) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.
-         جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1370) مکتب‌های حقوقی درحقوق اسلام، تهران: گنج دانش، چاپ دوم.
-         جهانگیر، منصور. (1380) قانون مجازات اسلامی، تهران: نشردیدار، چاپ دوم.
-         جوهری، اسماعیل بن حماد. (1410ق) الصحاح(تاج اللغة و صحاح العربیه)، محقق: احمد عبدالغفور عطار، بیروت: انتشارات دارالعلم للملایین.
-         حسینی عاملی، سیدجواد. (1419ق)  مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم: دفترانتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         شهید اول، محمدبن مکی.(بی‌تا) القواعد والفوائد، محقق: سیدعبدالهادی حکیم، قم: کتابفروشی مفید.
-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (1387ق) المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثارالجعفریه، چاپ سوم.
-         ـــــــــــــــــ . (1407ق) کتاب الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-         فاضل لنکرانی، محمد. (1416ق) القواعدالفقهیه، تهران: چاپخانه مهر.
-         فراهیدی، خلیل بن احمد. (1410ق) کتاب العین، قم: انتشارات هجرت.
-         کاتوزیان، ناصر. (1380) اثبات و دلیل اثبات، تهران: میزان.
-         محقق حلی، جعفر بن یوسف. (1408ق) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
-         مراغه‌ای، سیدمیرعبدالفتاح. (1417ق) العناوین الفقهیه، قم:دفترانتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-         موسوی بجنوردی، سیدحسن. (1419ق) القواعدالفقهیه، قم:  نشرالهادی.
-         نجفی، محمدحسن. (1404ق) جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.