سیاستگذاری تحقق دانشگاه اسلامی با تأمل بر دیدگاه امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه

چکیده

: از نظر امام خمینیدانشگاه‌ها دو کارعمده دارند که یکی تربیت و اصلاح انسان و دیگری تربیت دانشمندان و متخصصان است و هردوی این کارها باید در کنار یکدیگر انجام شود دانشگاه همچنانکه می‌تواند برای پیشرفت و تعالی کشور، یک زمینه و فرصت مناسب تلقی گردد، اگر از شرایط مطلوب برخوردار نباشد، یک تهدید جدّی برای عزت و استقلال و سلامت فرهنگ جامعه به شمار می­آید.
با توجه به اهمیّت این موضوع  باید بهبود کیفیت دانشگاه را مورد توجه جدّی قرار داد.
در این پژوهش سعی شده است افکار و گفتار امام در خصوص راهبردهای تحقق اسلامی شدن دانشگاه‌ها برای دانشگاهیان و سیاستگذاران جمع‌آوری و جمع‌بندی شود تا ضمن بررسی و بازشناسی مجدد آنها در راستای شناخت نقش و جایگاه دانشگاه و اهمیت دستاوردهای آن در فرآیند پیشرفت جامعه برای ارزیابی و بازنگری روند کنونی دانشگاه ها در صدر مسائل دانشگاهی قرار گیرد و افق آینده  در فرآیند انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهی بر همگان روشن گردد.

کلیدواژه‌ها


-         آقاپور، سیدمهدی و مختار حسنی سوخته سرایی. (1391) بررسی رویکرد دانشگاه اسلامی در سیره رهبری امام خمینی(ره)، مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، سال اول، شماره اول، صص68-47.
-         امام خمینی، سیدروح الله .  (1385) صحیفة امام (دورة 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهارم.
-         بابایی، احسان.(1394)« شاخص های دانشگاه اسلامی از منظر امام خمینی»، سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
-         فیض، داود و نوید شریفی. (1388)«طراحی الگوی مفهومی ارزیابی دانشگاه اسلامی با بهره‌گیری از مدل کارت امتیاز متوازن»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شماره2، صص46-28.
-         قنبری، سیروس و کاظم منافی. (1395) «الگوی راهبردی دانشگاه اسلامی از منظر امام خمینی(ره)»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره19، ص169-143.
-         مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.(1377) جلسه432، مورخ17/9/1377.
-         موسوی، سید فضل الله.(1388)«جایگاه دانشگاه از دیدگاه امام(ره)»، نشر راسخون، ماهنامه علوم انسانی.
-         مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.(1386)دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام(ره)، تهران: معاونت پژوهشی مؤسسه نشرآثار امام(ره).