بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های استراتژیک حضرت امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

 
درک ماهیت، ابعاد و ویژگی‌های مدیریت اسلامی یکی از دغدغه‌های ذهنی مدیران و اندیشمندان مسلمان است. جهت فهم مدیریت اسلامی می‌توان از منابع مختلفی نظیر آیات، روایات، سیرة عملی و نظری ائمه اطهار (ع) و رهبران و مدیران اسلامی نظیر حضرت امام خمینی که مجسمة تعالیم نورانی اسلام می‌باشند، استفاده کرد. سیرة عملی و نظری امام خمینی که بعد از ائمه اطهار(ع) موفق شدند حکومتی اسلامی را تشکیل دهند و سالیانی چند آن را با موفقیت مدیریت نمایند، منبع مناسبی جهت مطالعه مدیریت اسلامی به شمار می‌آید. مدیریت حضرت امام شامل ابعاد مختلفی است که یکی از آن ابعاد، بُعد مدیریت استراتژیک ایشان است. یکی از جنبه‌های مدیریت استراتژیک حضرت امام تعیین مأموریت نظام جمهوری اسلامی است. در مقاله حاضر، که در آن بخشی از نتایج یک پژوهش گسترده در زمینة مدیریت استراتژیک حضرت امام خمینی انعکاس یافته است، مؤلفه‌های شکل دهندة مأموریت نظام جمهوری اسلامی با بررسی 22 جلد صحیفة امام ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها