بررسی فقهی و حقوقی حق تألیف با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی تربیت معلم

2 محقق و پژوهشگر

چکیده

حق تألیف و حق نشر از مسائل مستحدثه‌ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه‌ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است.
در مقاله پیش‌رو، حق تألیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنّی به همراه ادلّه مخالفان و موافقان حق تألیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متأخر شیعی) حق تألیف را از حقوق عقلائیه برشمرده‌اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها