نتایج متضاد زمینه‌های نارضایتی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلّم تهران (خوارزمی)

چکیده

هر یک از  انقلابها، و از جمله انقلاب اسلامی ایران، علاوه بر مشترکات،‌ دارای ویژگیهای منحصر به فردند که باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. درباره ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران مسائل گوناگونی مطرح شده‌ است که در این مقاله تنها به دو مسأله متضاد آن پرداخته شده است:
1) چرا مشکلات دوره پهلوی به انقلاب اسلامی منجر شد؟
2) چرا مشکلات دوره انقلاب اسلامی درک می‌شود؟
این نوشته،‌ متکی بر دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی است و در پی آن است که توضیح دهد چرا از دو مقدمه ظاهراً‌ متشابه ــ در دو مسأله مذکور ــ‌ دو نتیجه متضاد به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها