ویژگیهای نظریۀ سلوکی امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش اموخته دکترای عرفان اسلامی واندیشه های امام خمینی

چکیده

امام خمینی یکی از عارفان برجسته‌ای است که در آثار مختلف خود، در باب سیر و سلوک عرفانی بحث نموده و از منازل و مقامات این راه عظیم، پرده برداشته است. این مقاله در صدد بررسی و تبیین ویژگیهای نظریات امام در بحث سیر و سلوک عرفانی است. بدین منظور، علاوه بر بررسی و تبیین ابعاد نظریۀ سلوکی ایشان، اعم از موارد اختصاصی یا مواردی که بر آن تأکید ویژه داشته‌اند، به مواردی که دیدگاهی متفاوت یا مغایر با سایرین داشته‌اند نیز اشاره شده است.
عمدۀ نظریات اختصاصی امام، مربوط به رابطۀ معرفت و عمل، حجابهای عرفانی، منازل و مقامات، ارتباط شریعت و حقیقت، تشبیه و تنزیه، رازهای عرفانی و نحوۀ بیان و انتقال حقایق اخلاقی و عرفانی به دیگران است که این نوشتار به تبیین و تشریح مختصات آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها