انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان (چشم‌اندازی تاریخی ـ مقایسه‌ای)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه جامعه المصطفی العالمیه قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم

چکیده

 انقلاب اسلامی ایران در سطوح جهانی و منطقه‌ای تأثیرات فراوانی داشته است. تحلیلگران در این زمینه چهار تأثیر عمده را برشمرده‌اند: بازتاب ملموس و چشمگیر، تقویت و شتاب بخشیدن به جریانهای سیاسی اسلامی، برانگیختن ایدئولوژی و تفکر سیاسی اسلامی و فراهم شدن بهانه برای برخی از حکومتها در سرکوب جنبشهای اسلامی مخالف.
 در میان کشورهای منطقه لبنان مناسب‌ترین محل برای پذیرش اندیشه‌های انقلابی است. با وجود طوایف متعدد در جامعة پیچیده‌ای همچون لبنان، هر طایفه جهت اعمال نفوذ خود نیازمند توان ذاتی طایفه و همچنین حمایت یک قدرت خارجی می باشد‌. این در حالی است که شیعیان لبنان در طول تاریخ، هیچ یک از عوامل مورد نیاز برای اعمال قدرت در جامعه لبنان را در اختیار نداشتند. علی‌رغم تلاشهای امام موسی صدر در فراهم نمودن ابزارهای کسب قدرت شیعیان، مشکلاتی همچون جنگ داخلی و ناپدید شدن ایشان باعث شد تا شیعیان مجدداً در قدرت یابی دچار نقیصه شوند.
این وقایع مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و این تقارن آنها را به آینده امیدوار کرد. نگارندگان این مقاله در پی آن هستندکه مشخص کنند انقلاب اسلامی چه تأثیراتی در برآوردن عوامل قدرتمندی شیعیان لبنان داشته است؟

کلیدواژه‌ها