معاملة اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی تربیت معلم

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مسألة معاملة اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مسألة مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می‌توان رأی به قانونی بودن آن صادر کرد.

کلیدواژه‌ها