آشنایی با علم هرمنوتیک و مکاتب مختلف آن با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این مقاله کوششی برای شناساندن مفهوم اصطلاح هرمنوتیک و بررسی دامنة فعالیتهای این علم است. هرمنوتیک رشته‌ای نوظهور در حوزة تفکر مغرب زمین است که پیشینة آن به نهضت اصلاح دینی و عصر روشنگری بازمی‌گردد. این شاخه از علم در دهه‌های اخیر رونق یافته و در کنار معرفت شناسی، فلسفة تحلیلی و زیبایی شناسی، شأن فلسفی ویژه‌ای احراز کرده است.
در این مقاله ابتدا، نظریات مکاتب هرمنوتیکی در سه بخش ارائه می‌شود، سپس در بخش دوم مقاله نظریات تفسیری امام خمینی ذکر می‌گردد و علاوه بر مقایسه نظریات امام خمینی با هرمنوتیک‌دانان، برخی از آرای تفسیری اندیشمندان معاصر نیز ذکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها