گونه شناسی جریانهای فکری (دینی) از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی

چکیده

بحث اصلی در این نوشتار بررسی چگونگی برخورد متفکرین دینی با وجه اندیشه‏ای تمدن غرب (مدرنیته) است. بنابراین، مبنا و اساس بحث در حوزة تاریخ اندیشه و پرداختن به آرا و عقایدی است که به گونه‏ای  به نحوه و شیوه‌های رویارویی فکری یا تعامل  اندیشمندان ایران با جریان اندیشة گسترش‏گرای مغرب زمین (تجدد) وگونه شناسی آنها مربوط می‏شود.در این نوشتار تلاش شده است ضمن بررسی مختصر گونه‌شناسیهای پیشین و نقد آنها، گونه شناسی جدیدی از متفکران دینی ارائه شود که دارای شمولیت بیشتری بوده و بتواند نقایص آن گونه‌شناسیها را برطرف کند.

کلیدواژه‌ها