جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

جهانی شدن یکی از واقعیتها و مباحث مهم در جهان امروز است که در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری جریان دارد. از زمانهای گذشته بسیاری از مکاتب و ادیان از ایجاد جامعه‌ای جهانی به عنوان یک آرمان سخن گفته‌اند و متفکران اسلامی هم به اظهار نظر در مورد آن پرداخته‌اند و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه اسلام را با دیدگاههای موجود غربی در این مورد مطرح کرده‌اند. امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه و متفکر اسلامی به ارائه دیدگاههای خود در این موضوع مهم جهان معاصر پرداخته است.
در این مقاله کوشش شده تا با گردآوری و استنتاج از سخنان ایشان، دیدگاههای امام خمینی در این موضوع مطرح شود.
به اعتقاد نویسنده امام خمینی برخوردی گزینشی با جهانی شدن دارد. ایشان عرصة سخت افزاری جهانی شدن را مثبت ارزیابی می‌کند، اما چالش اصلی را در عرصه نرم افزاری جهانی شدن می‌داند و معتقد است روح و ارزشهای حاکم بر روند جهانی شدن در جهت منافع سلطه گران جهانی و مبتنی بر درک نادرستی از انسان است. ایشان معتقد است باید در عرصه نرم افزاری جهانی شدن روح و ارزشهای جدیدی را حاکم کرد که همان گسترش ارزشهای فطری و انسانی اسلام در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهانی است که در دراز مدت می‌تواند ایجاد جامعه جهانی مطلوب را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها