اسلام سیاسی: زمینه‌ها و پیشگامان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه اندیشه سیاسی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

اسلام سیاسی به عنوان یکی از مهمترین جریان‌های سیاسی تأثیرات مهمی بر سراسر جهان و به ویژه کشورهای اسلامی داشته است. در این مقاله نویسنده تلاش می‌کند تا با بررسی زمینه‌های پیدایش مفهوم اسلام سیاسی به عنوان مقوله‌ای مفهومی به بررسی آرا و اندیشه‌های سه متفکر تأثیرگذار در این حوزه بپردازد. البته این به معنای تأکید بر همسانی اندیشه‌های این سه متفکر نیست بلکه تلاشی است برای نشان دادن برخی از وجوه اولیه‌ای که امکان نظری و عملی اسلام سیاسی را فراهم کردند.

کلیدواژه‌ها