استراتژی و عملکرد‌ سازمان‌ مجاهدین‌ خلق‌ در برخورد با جمهوری‌ اسلامی‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.

چکیده

 
سازمان مجاهدین خلق، که در دهة چهل تأسیس گردید، از جمله گروه‌های سیاسی بود که هم با رژیم شاهنشاهی به مبارزه پرداخت و هم با نظام جمهوری اسلامی. نویسنده، در این مقاله، ضمن توضیح در مورد چگونگی فعالیت این سازمان پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده استراتژی سازمان را در این دوران در برخورد با مواضع امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی ایران روشن نماید و نشان دهد که چه عواملی باعث شد تا این سازمان در مقابل جمهوری اسلامی موضع گرفته و اقدام به مبارزه مسلحانه نماید. همسویی سیاست‌های سازمان و بنی صدر از جمله مواردی است که در این مقاله بر آن تأکید شده است. همچنین، در این مقاله، فعالیت‌های سازمان تا پایان جنگ ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها