بررسی تطبیقی عقل و عقلا از دیدگاه امام خمینی و غزالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده

نوشتار حاضر عهده‌دار بررسی تطبیقی بحث عقل از دیدگاه امام خمینی و غزالی، به عنوان یکی از مبانی انسان‌شناسی اندیشة سیاسی این دو اندیشمند احیاگر، است و مباحث آن در راستای مدلل‌نمودن این فرضیه‌اند: «در حالی که اندیشة سیاسی غزالی در پارادایم اندیشة سیاسی سنّتی تحلیل‌پذیر است، اندیشة امام خمینی از شاخص‌های اندیشة سیاسی سنتّی فراتر می‌رود».

کلیدواژه‌ها