فرهنگ و انقلاب: دیدگاه‌های مایکل فیشر دربارة انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش انسان‌شناختی مایکل فیشر، انسان‌شناس امریکایی، دربارة‌ انقلاب اسلامی ایران نمونه‌ای خاص از رویکرد فرهنگی در مطالعة انقلاب‌ها است. هدف این نوشتار بررسی آرا و اندیشه‌های فیشر دربارة انقلاب ایران و پیامدهای آن است. این مقاله با مرور پرسشهایی که فیشر دربارة انقلاب اسلامی ایران مطرح ساخته آغاز می‌شود و سپس با بررسی چهارچوب اندیشه‌ورزی فیشر دربارة انقلاب ایران، روش شناسی وی، نگاه او به ایران قبل از انقلاب، دیدگاهش در مورد ‌امام خمینی(س)، تحلیلی که از علل ساختاری انقلاب ایران دارد و همچنین نظریاتش دربارة پی‌آمدهای انقلاب ایران ادامه می‌یابد. در آخرین بخش مقاله نیز اندیشه‌های فیشر به صورت انتقادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها