قاعدة حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی‌(تربیت معلم).

چکیده

/یکی از
قواعد فقهی قاعدة «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا
مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می‌کند و حکم عقل و اجماع را
بیان می‌دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را
تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچة آن را در حقوق جزای
ایران و دیگر کشورها ذکر می‌کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه
معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می‌کند. در
پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و 
حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می‌کنn

کلیدواژه‌ها