بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

 «اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی
است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده 
و از جنبه‌های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش مؤثری در رفع حرج و
حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن
منتفی می‌شود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رفع
مسئولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهامهای زیادی در مورد آن وجود دارد. در این
مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سؤالها در
مورد آن پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها