دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه اندیشه سیاسی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه‌های امام خمینی(س) با این مسأله مورد بازاندیشی قرار  گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی(س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی‌شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا،  اساساً مؤلفه‌ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

کلیدواژه‌ها