بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی، و دین و فلسفه دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

2 دکترای فقه و مبانی حقوق پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین‌الملل، علیرغم برجستگی آن در سیرة عملی پیامبر اکرم (ص) وسابقة تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم‌رنگی در متون عمدة‌ فقهی در لابه‌لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است.
 آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می‌نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می‌شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می‌کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می‌تواند با دارا بودن آرمان جهان‌گرایی، خود را با مرزبندیهای بین‌المللیوتقسیمهایرسمی کشورهاهماهنگکند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین‌المللی در  نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین‌الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشة والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.

کلیدواژه‌ها