ارث زن از شوهر با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی‌(تربیت معلم).

چکیده

نگارنده در این مقاله به طور کلی وراثت را بر دو نوع تقسیم کرده است: (1)وراثت به فرض و (2) وراثت به قرابت. ارث بردن زوجین از یکدیگر بنابر نوع اول از وراثت تعیین می‌گردد.
در این مقاله، ابتدا، دربارة میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه‌ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می‌شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می‌گنجد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می‌برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت‌گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه‌ای به عنوان ارث می‌برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده  نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها