مقایسة نظام ارزشهای دینی منعکس‌شده در مطبوعات: قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی).

چکیده

مبنای این پژوهش  «رابطه انسان با خدا» در قالب الگوهای مختلف جهتگیری ارزشی در جامعة ایران است که با الهام از آموزه‌های مولای متقیان،امام علی(ع)، در نهج‌البلاغه الگویی نظری برای بررسی آن طراحی شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای مضامین ارزشی مندرج در روزنامه‌های کثیرالانتشار و با قدمت چهل سال گذشته بوده و بر اساس یافته‌ها ونتایج تحقیق، جهت‌گیری نظام ارزشهای دینی ـ فرهنگی بر پایة سنجه‌های دینداری از الگوی «احساسی ـ مناسکی» قبل از انقلاب اسلامی به الگوی«پیامدی ـ فکری» بعد از انقلاب اسلامی تحول یافته است.نتایج حاصل ازآزمون تفکیک احتمال وقوع: تحلیل خوشه[1] و الگوریتمهای خوشه‌بندی نیز نشان‌دهندة آن است که وقتی جهت‌گیریهای ارزشی از نوع «پیامدی»در حوزة دینداری رواج می‌یابد، بقیة ارزشها در این حوزه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند.


 

کلیدواژه‌ها