امام خمینی و سازمان مجاهدین خلق: نقدی بر خاطرات لطف الله میثمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

مهندس لطف الله میثمی در سال 1342 به مدت 7 ماه به جرم فعالیت سیاسی و همکاری با نهضت آزادی ایران در زندان شاه به سر می‌برد. پس از آزادی به جمع بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست.
وی خاطرات این دوره را در دو جلد به نامهای از نهضت آزادی تا مجاهدین و آنها که رفتند به چاپ رسانید. میثمی در این دو کتاب تلاش کرده فضاهای سیاسی و مبارزاتی دهه‌های 1330 تا 1350 را به تصویر بکشاند و مسائل ناگفته سازمان را برملا سازد.

کلیدواژه‌ها