نقش زکات در نظام حکومت انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی‌(تربیت معلم).

چکیده

وجوب زکات آزمایشی
برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است.  اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و
نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص
زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی
امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می‌گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و
مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان
به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد
اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به  زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام
بیان می‌دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفة تشریع یکسان دارند
و غایت هر دو پاکی مال و تزکیة نفس است

کلیدواژه‌ها