بررسی وضعیت دیة اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعة اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی  عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونة آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا  تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیة اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می‌کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی  فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته‌ای برگزیده می‌شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعة امروزی سازگارتر به نظر می‌رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها