بررسی طلوع فجر در شبهای مهتابی با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی‌(تربیت معلم).

چکیده

یکی از مسائلی که به خصوص در احکام نماز و روزه مطرح می‌شود این است که هنگام نماز صبح و امساک برای روزه چه زمانی است. این مسأله وقتی که با ایام خاص، مثلاً شبهای مهتابی، مقارن ‌شود از حساسیت بیشتری برخوردار می‌گردد. نویسنده در این مقاله با بررسی آیه و روایاتی که در این خصوص وارد شده است، به بررسی آغاز و پایان وقت نماز صبح می‌پردازد و در انتها با بیان آرای حضرت امام در این مورد و ارائه روایات مطرح شده از جانب ایشان، نظر خویش را در مورد وقت نماز صبح در شبهای مهتابی بیان می‌دارد.

کلیدواژه‌ها