غرب و مبانی فکری آن در اندیشة امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه اندیشة سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

با توجه به تحول در زاویة دید ما نسبت به غرب و وضعیت جهان معاصر، ضرورت اتخاذ موضعی متناسب با ارزشهای انقلاب اسلامی و هویت ایرانی ـ اسلامی به وضوح آشکار می‌گردد. امام خمینی به عنوان ایدئولوگ و رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی رویکردی را نسبت به غرب مطرح می‌سازد که کمابیش با کلیت فرهنگ ما سازگار و هماهنگ است. چنین رویکردی با نفی غرب بر مبنای شاخصها و اصول نظری آن چون اومانیسم، ماده‌گرایی و سکولاریسم، ناسیونالیسم، اصالت فرد و سلطه محوری به طرح احیای شرق و قیام و ایستادگی مردمانش در برابر غرب با توکل بر مبدأ جهان هستی و با اتکای به خود می‌پردازد. بر اساس این طرح، غرب، مغرب حقیقت قدسی و شرق، اشراق حقیقت و تجلی نور خدا است. درچنین طرحی انسان به خویشتن حقیقی یا فطرت خداگونه و مخموره‌ خود باز می‌‌گردد و بدین‌سان به سوی کمال و سعادت حقیقی گام برمی‌دارد.

کلیدواژه‌ها