کلمة‌ توحید از منظر اصولیین و امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

1. تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

چکیده

یکی‌ از مسائل‌ علم‌ کلام‌ که‌ به‌ طور استطرادی‌ در علم‌ اصول‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد «کلمة‌ توحید» یا «لا اله‌ الا الله» است‌. در این‌ مقاله‌، پس‌ از توضیح‌ کوتاهی‌ در مورد مفهوم‌ استثناء، در خصوص‌ معانی‌ مختلف‌ حرف‌ «لا» و همچنین‌ امکان‌ حذف‌ خبر آن‌ بحثی‌ مطرح‌ می‌شود تا محلّ نزاع‌ و اشکال‌ در مورد کلمة‌ توحید مشخص‌ گردد.
 در وهلة‌ بعد، نگارنده‌ دیدگاه‌ علمای‌ مختلف، بویژه امام خمینی، ‌ را در پاسخ‌ به‌ این‌ اشکال‌ مطرح‌ ساخته‌ و در پایان‌ بهترین‌ نظر را برمی‌گزیند

کلیدواژه‌ها