انقلاب اسلامی و آزادی اندیشه و عقیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران

چکیده

دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییدة فلسفه‌های سیاسی سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی است ــ هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارندــ به طور مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تأکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است. شکل‌گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سؤال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر؟ شایدطرح این پرسش  به لحاظ سابقة تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می‌کند. در  نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن،  تلاش شده است تا به تبیین حقوق اسلامی  در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه‌های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها