عوامل‌ ارادی‌ مؤثر بر رخداد انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی.

چکیده

علل رخداد انقلاب اسلامی در ایران را می‌توان در دو دسته عمده، یعنی علل ساختاری و علل ارادی مورد بررسی قرار داد. علل ساختاری را می‌توانعنوان علل دراز مدت و میان مدت و علل ارادی را علل کوتاه مدت و شتابزا نامید. در این مقاله تنها به بررسی عوامل ارادی مهم می‌پردازیم که منجر به رخداد انقلاب در ایران شد و در این ارتباط به عواملی همچون نقش امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب، نقش ایدئولوژی انقلاب و نقش بسیج مردمی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها