تعامل عرفان و سیاست در اندیشة امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق در رشتة علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم.

چکیده

در این مقاله مطالب زیر بحث و بررسی می‌شود:
1ـ امام خمینی و جدایی از سنّت فکری عارفان؛
2ـ امام خمینی و نحوة ورود به ساحت سیاست.
در این قسمت به گفتة امام خمینی، آدمی در پیمودن راه کمال با دو دسته از موانع زیر روبه‌رو می‌شود: موانع درونی و موانع بیرونی.

کلیدواژه‌ها